UZŅĒMUMA APLIECINĀJUMS UZTICAMĪBA

ES sertifikācijas piešķirtais atbildības sertifikāts ir uzņēmumam piešķirts apliecinājums, uz kura pamata uzņēmuma klienti var pārliecināties, ka uzņēmums ir pienācīgi ievērojis ar likumu noteiktās saistības.

EU Certification Company

Starptautisks operators

ES Sertifikâcijas birojs darbojas visâs Eiropas valstîs un savâ sertifikâcijas procesâ ietver daþâdu valstu likumus un vietçjos noteikumus. Ðis vienotais sertifikâts apliecina, ka uzòçmums izpilda katras valsts likumos noteiktâs prasîbas.

Uzòçmuma informâcijas pârbaude

Uzòçmumam, kuram izdod atbildîbas sertifikâtu, tiek nozîmçts unikâls ID numurs, kuru uzòçmums var izmantot savâm mârketinga vajadzîbâm, piemçram, uzòçmuma tîmekïa vietnç. ID numuru var lietot arî klienti, lai pârbaudîtu uzòçmuma pamatinformâciju un tâ sertifikâta spçkâ esamîbu, izmantojot vienmçr pieejamos ES Sertifikâcijas biroja tieðsaistes pakalpojumus.

ES Sertifikâcijas birojs glabâ uzòçmuma informâciju savâs informâcijas sistçmâs, un regulâri to pârbauda, izmantojot daþâdu iestâþu reìistrus. Ja uzòçmuma darbîbâ tiek konstatçtas neatbilstîbas, ES Sertifikâcijas birojs vispirms nosûtîs paziòojumu par konstatçto problçmu uzòçmuma pârstâvim, dodot iespçju problçmu novçrst. Ja problçma noteiktâ laikâ netiek novçrsta, uzòçmuma pozitîvais ES sertifikâcijas reitings tiks anulçts.

Pārbaudīt uzņēmuma kredītinformāciju

Varat vienkārši pārbaudīt uzņēmuma datus un kredītinformāciju, izmantojot uzņēmuma ID