UZŅĒMUMA APLIECINĀJUMS UZTICAMĪBA

ES sertifikācijas piešķirtais atbildības sertifikāts ir uzņēmumam piešķirts apliecinājums, uz kura pamata uzņēmuma klienti var pārliecināties, ka uzņēmums ir pienācīgi ievērojis ar likumu noteiktās saistības.

Sertifikâts

Atbildîbas sertifikâts, ko izdod ES Sertifikâcijas birojs, ir apliecinoðs dokuments uzòçmumam, kas pierâda klientiem to, ka uzòçmums ir pareizi izpildîjis savas likumos un normatîvajos aktos noteiktâs saistîbas.

Uzòçmums, kas ir saòçmis atbildîbas sertifikâtu, ir varasiestâdçm savlaicîgi iesniedzis nepiecieðamos dokumentus, apmaksâjis saistîtâs nodevas un tam ir spçkâ esoðs uzòçmçjdarbîbas ID numurs.

Piemçrs:

Stiprina uzòçmuma publisko tçlu

Klientam, pieòemot lçmumus par pirkumu veikðanu, bieþi vien ir grûti un laikietilpîgi sîki izpçtît katru uzòçmumu atseviðíi. Neatkarîgas organizâcijas izdots sertifikâts pierâda klientiem un potenciâlajiem partneriem, ka uzòçmums ir atbildîgs tirgus dalîbnieks, ar kuru droði var veidot ilgtermiòa sadarbîbu.

Sociâlâ atbildîba

Atbildîbas sertifikâts tâpat parâda, ka uzòçmums rûpçjas par savâm saistîbâm sabiedrîbas priekðâ, un stiprina uzòçmuma labâs gribas vçrtîbu visu intereðu grupu starpâ.

Ikgadçja saskaòoðana

Uzòçmumam izsniegtais sertifikâts ir spçkâ 12 mçneðus no izdoðanas dienas, ar nosacîjumu, ka regulâro auditu laikâ netiek konstatçti faktori, kas varçtu samazinât uzòçmuma reitingu.

Reklâmkarogs

Uzòçmumi var savâm tîmekïa vietnçm pievienot reklâmkarogu, kurâ redzams sertifikâts un tâ izdoðanas gads.

Piemçrs:

Pārbaudīt uzņēmuma kredītinformāciju

Varat vienkārši pārbaudīt uzņēmuma datus un kredītinformāciju, izmantojot uzņēmuma ID